รหัสหลักสูตร 629181113

การจัดทำแผนเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคนิคการวางแผนอนาคต (The Future of Strategic Planning)