รหัสหลักสูตร 629181079

การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยบูรณาการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0