รหัสหลักสูตร 624041007

การพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้ โครงสร้างประโยคและคำถามคิดวิเคราะห์