รหัสหลักสูตร 623181081

การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยบูรณาการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0