รหัสหลักสูตร 623111013

การพัฒนาครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21