รหัสหลักสูตร 623021022

การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21