หลักสูตรที่เปิดอบรม

รหัสหลักสูตร 629041035 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้วย เกม เพลง วีดีโอและกิจกรรม
---------------
รหัสหลักสูตร 629181076 กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิควาดแผนอนาคต (THE FUTURE STRATEGIC PLANNING)
---------------
รหัสหลักสูตร 629181113 การจัดทำแผนเสริมสร้างสมรรถนะครูยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเทคนิคการวางแผนอนาคต (THE FUTURE OF STRATEGIC PLANNING)
---------------
รหัสหลักสูตร 624041007 การพัฒนาครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้ โครงสร้างประโยคและคำถามคิดวิเคราะห์
---------------
รหัสหลักสูตร 623021022 การพัฒนาครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 623031019 การพัฒนาครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 623011040 การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 623041026 การพัฒนาครูอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 623111013 การพัฒนาครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ : ACTIVE LEARNING BY DIDACTIC STRATEGIES สำหรับพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 629181078 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นฐาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
---------------
รหัสหลักสูตร 623181080 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นฐาน สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
---------------
รหัสหลักสูตร 629181080 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม) : ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยสะเต็มศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 623181082 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา (1 ครู 1 นวัตกรรม) : ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยสะเต็มศึกษาสู้ศตวรรษที่ 21
---------------
รหัสหลักสูตร 629181079 การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยบูรณาการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
---------------
รหัสหลักสูตร 623181081 การพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาในการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยบูรณาการ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0